El-Vacid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vacid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vacid : الواجد


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 196
Anlamı: İstediğini istediği anda bulan
Kerameti: Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.

Vacid | El-Vacid İsminin Anlamı

Vacid isminin lügat anlamı:


Vücd ve cide mastarlarından türemiş olan el-Vacid ismi; bilmek, bulmak, istediğini elde etmek, çok sevmek, üzülmek, öfkelenmek, zengin ve malik olmak anlamlarına gelmektedir. Vacid ismi Kur’an’da Rabbimiz için kullanılmamıştır. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmektedir.

EL-VÂCİD: istediğini bulan; fakirlik ve zarurete düşme­yen daima zengin olan. Kadri ve şanı yüce, kerem ve cö­mertliği sonsuz olan…

Bir ayette kulun, kendine yazık edip de bunaldığı za­man Allah’a yönelirse, onu ne kadar merhametli ve ne kadar cömert, tevbeyi kabul eden müşfik bir Rab olarak bulacağı anlatılıyor:

“Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile itaat edil­mek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmet­tikleri zaman sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de onlara ba­ğışlama dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.”(Nisa, 4:64)

Vacid isminin ıstılah anlamı:

Vacid; zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır.

Vacid; kullarının taleplerini yerine getirmekte hiçbir zaman aciz kalmayandır.

Vacid; istediğini istediği an huzurunda bulandır.

Vacid; kendisinden kaçış ve kurtuluşun mümkün olmadığı yegane zattır.

Vacid, kullarının bütün yaptıklarını görendir.

Vacid; kullarını rızıklandırmaya, hidayet etmeye ve cezalandırmaya gücü yetendir.

Vacid | El-Vacid Fazileti ve Sırları

1. Yemek yerken her lokmada zikreden kimse, sağlam bir tevhit inancına, kuvvetli ve nurlu bir kalbe sahip olur.

2. Her namazdan sonra (14) kere zikretmeye devam eden kimsede birçok faydasını görür.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال