El-Kaviyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kaviyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kaviyy : القويّ


Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 116
Anlamı: Pek Güçlü
Kerameti: Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kansızlık ve vücudun güçlü olması içindir.Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.

Kaviyy | El-Kaviyy İsminin Anlamı

Kaviy isminin lügat anlamı:


Kuvvet kelimesinden türetilmiş olan el-Kaviy ismi; kuvvetli, güçlü, asla aciz düşürülemeyen, tam ve kamil olan, kudret ve güç sahibi anlamlarına gelmektedir.

EL-KAVİYY: Gücü ve kuvveti sonsuz olan, kendisini hiç­bir şey aciz bırakamayan demektir.

Kaviy isminin ıstılah anlamı:

Kaviy; güç, kuvvet ve otoritenin tamamını elinde bulunduran’dır.

Kaviy; gücünün ve kuvvetinin yetmediği hiçbir şey bulunmayan’dır.

Kaviy; mümin kullarına güç veren ve onlara destek olandır.

Kaviy; azabını savmada hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremediğidir.

Cenab-ı Hakkı, ne yeryüzünde ne de gökyüzünde, yarattığı hiçbir varlık asla aciz bırakamaz. Onun vermek istediğini engelleyecek veya vermek istemediğini verdi­recek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yapmak istediğine de kimse engel olamaz, yapmak istemediğini de kimse ona zorla yaptıramaz. Ancak müminin duası ve acizliği, zayıf­lığı şefaatçi olursa yalvarıp yakarmalarıyla Allah’ın rahmet ve merhameti harekete geçerse o bundan hariçtir. Çünkü zaten bunu Rabbimiz kendisi istiyor ve “dua edin kabul edeyim” diyor. Ayrıca Efendimiz (s.a.v)’in bir hadislerinde belirttiği gibi, hemen her gece dünya semasına nüzul edip “yok mu bana dua eden kabul edeyim, yok mu isteyen, istediğini vereyim…” buyuruyor.

Kur’an-ı Kerimde Allah’ın gücü kuvveti, kudreti çok sık anlatılır. İnanan ve itaat eden kullarına çok merhametli ol­masına rağmen, inkar ve isyancılara, onun meri ve yasak­larını hafife alan, alay eden kafirlere karşı da bir o kadar güçlü, kuvvetli ve kudretli, şiddetli olan ve gerekirse inti­kam alabilen, buna da muktedir olan şeklinde kendini bize anlatır Rabbimiz. Bunun bir uzantısı olarak da tarih boyun­ca bir kısım asileri ve inkarcıları helak etmiş bir kısmını da ibret için bırakmıştır. Firavunu ve ordusunu suda boğup Hz. Musa’yı ve ona inananları müdafaa etmesi bunlardan sadece bir örnek olduğu gibi, Ad, Semûd kavimlerini helak etmesi, Hz. Nuh’u kurtarıp inkarcı kavmini ve onlara katı­lan evladı bile azgın sularda helak etmesi bir başka örnek­tir.

Kaviyy | El-Kaviyy Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikri fetih için uygundur. Nitekim, İstanbul fethedilemeyince, hocası merhum Akşemseddin’in, yanında bulunan Ehl-i Kalp kimselerle birlikte otağın içerisinde sabaha kadar bu ismin zikriyle meşgul ol­duğu nakledilir. Ayrıca kendisin de meşgul olduğu ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin de fetih süresince bu tertibi üç kere yerine getirdiği ve tertibi her tamamla­yışta surlara doğru üflediği nakledilmektedir. Nihayet bir salı günü sabahı, Merih saatinde Yüce Allah fethi müyesser kıldı. Yavuz Sultan Selim Han’ın da, Mısır seferinde bu ter­tibi yerine getirdiği nakledilmektedir ki, sonunda Mısır’ın fethi kendisine müyesser olmuştur.

2. Vücudunda zafiyet (takatsizlik) veya kansızlık bulu­nan olan bir kimse, her gün (114) defa okuyarak bu ismin zikrine devam etse, zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti ye­rine gelir.

3. Zayıf bir mazlum okusa, zalimin zulmünden emin olur.

4. Her gün evinden çıkmadan (126) kere okumaya de­vam eden kimse, bütün zahmet ve meşakkatlerden kurtu­lur, işlerini kolayca görür, kalp ve ruh kuvveti kazanır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال