Kadir Gecesinin Fazileti ve Kadir Gecesinde Yapılacak Dualar

Kadir Gecesinin Fazileti ve Kadir Gecesinde Yapılacak Dualar
Kadir Gecesinin Fazileti ve Kadir Gecesinde Yapılacak Dualar
Kadir Gecesi

Kadir kelime anlamı olarak, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. İslam dinine göre “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-ı Kerim’in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur.

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan Ayının son on günü içerisinde olduğu bildirilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.

Kadir Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Kadir Suresi’nde  yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

Kadir Gecesinin Fazileti ve Kadir Gecesinde Yapılacak Dualar

  1. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik,
  2. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin,
  3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır,
  4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
  5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”

[Kadir Suresi 1-5]

Kadir Gecesi Fazileti

Kur’an-ı Kerimin Levh–i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

Kadir Gecesi; Cebrail (a.s.), Peygamber Efendimize (a.s.m.) ilk vahyi, Kuran-ı Kerim, Alak Suresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayetini bu gece getirmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur;

“Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.” [Deylemî]

Kadir Gecesi Yapılacak Dualar

Kur’ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan Kadir Gecesi hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hâriç) geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)  buyurmaktadır.

Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan faziletlidir…

Kadir Gecesi Yapılacak Tesbihler ve Zikirler

Kelime-şehadet

En az 3 kere

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”

“La ilahe illallah” Zikri

“La ilahe illallah” demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır. ” [Deylemi]

“La ilahe illallah” diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.” (et-Terğib vet-Terhib, Münziri, 2/414. Bezzar, Taberani’den.)

“La ilahe illallah” çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

“Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât 9; İbni Mâce, Edeb 55, Nesai)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” (Tirmizi)

İhlâsla “Lâ ilâhe illallah” diyeni Allah ateşe haram kılmıştır.” (Buhari, Müslim)

“La ilahe illallah” diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.” (Buhari)

“Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” (Taberani)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” [Tirmizi]

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.” [E.Ya’la]

La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.” [İ.Ahmed]

La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.” [İ.Gazali]

Kadir gecesi en az 100 veya 1000 kere okunur.

Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhü vallâhü ekber, Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym.

Anlamı : Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

– Peygamberimiz Efendimiz, Kur’ân-ı Kerim’den ezberinde fazla bir şey olmayan veya bilmeyen kimseye bu duayı ve zikri söylemesini tavsiye etmiştir. (Nesai)

100’er kere “Sübhanallahü hayyül Kayyum”, “Sübhanallahü ehadüs Samed”, “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak faziletlidir.

Kadir gecesi istiğfar

Bu istiğfarı okuyanın Allahü Teâlâ affeder.

“Estağfirullah estağfirullah estağfirullah el azıyım ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyumü ve etübü ileyh”

En az 3 defa okunur. 

Seyyidül İstiğfar Duası

Şeddad bin Evs (radıyallahu anh)’dan rivayete edilmiştir.

Peygamber Efendimiz Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“İstiğfârın en üstünü kulun şöyle demesidir:

Arapça Okunuşu:

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

Anlamı:

“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.”

* * *

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- tevbe ve istiğfar hakkında şöyle buyurmuştur;

“Allah’a yemin olsun ki ben, günde yetmiş defadan fazla Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.” (Buhâri, Fethu’l-Bâri (11/101))

Diğer bir Hadis-i Şerif’lerinde ise;

“Ey insanlar! Allah’a tevbe edin. Çünkü ben, günde yüz kere Allah’a tevbe ederim.” (Müslim, (4/2076))

İstiğfar Duası Okunuşu

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Cenneti kazanmak için, cehennemden uzak olmak için

“Allahümme inni es elüke el cennete ve euzübike minennar.”

Günahların affı için

En az üç defa

“Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa’fu annâ”

Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Peygamber Efendimiz (s.av), Kadir Gecesi için Hazret-i Ayşe (r.a) rivayet edildiğine göre;

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

– Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa’fu annî”

Anlamı:

“Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et” buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84., İbni Mâce, Dua 5)

Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi Vesellem)’e Cebrail Aleyhisselâmın vahiyle getirdiği “Zırhı çıkar bunu oku” dediği gayet yüksek yüksek ve çok kıymettar bir münacat-ı Peygamberi ve Allah’ın isimleri esmaül hüsna ve faziletli dualardan oluşan Cevşen-i Kebîr (Büyük Cevşen) Duası’nı okumak çok sevaptır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski