Hz. Mevlana Halid-i Bağdadi’nin Sözleri

Hz. Mevlana Halid-i Bağdadi’nin Sözleri

Nakşibendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu; Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin hikmetli sözleri.

İslâm âlimi, mutasavvıf ve şair; Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nden hikmetli sözler.

MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ HAZRETLERİ’NİN HİKMETLİ SÖZLERİ


“Aslâ yalan söyleme, hiç kimseyi hakir görme, kendini de hiç kimseden üstün görme! Bütün gayretini, kalbî ve bedenî ibadetlere ver! Bununla birlikte kendini «hiç hayırlı bir amel işleyememiş bir zavallı» olarak gör! Çünkü niyet, ibâdetlerin rûhudur. İhlâs olmadan da niyet mümkün değildir. Sen bir tarafa, ihlâs, senden daha büyük olanlara bile lâzımdır! Allâh’a yemin ederim ki, annemin beni doğurduğu günden beri, tek bir hayırlı amel işlediğime inanmıyorum!”[1]

***

“İlim erbâbına ve Kur’ân-ı Kerîm hâfızlarına hürmet göster! Yapabildiğin kadar Kur’ân-ı Kerîm ile meşgul ol! Fıkıh ilmiyle, diğerlerinden daha fazla meşgul ol! Kalbî huzûrunu devam ettirme gayretin, seni bunlardan alıkoymasın! Zira kalpteki dâimî zikir hâli ile zâhirî işleri birlikte götürememek, meşrep darlığının ve zayıflığın alâmetidir.”[2]

***

“Şerîat âlimleri ve müşâhede ehli ârif zâtlar, şu hakîkat üzerinde ittifak etmişlerdir ki, bir kimsenin kendi nefsini beğenmesi, başkalarını hor görmesi ve diğer insanlardan daha takvâ sahibi olduğuna inanması, büyük günahların en büyüklerindendir.”[3]

***

“Sizlere, çokça zikretmenizi, devamlı Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etmenizi, fânî dünyanın süslerinden yüz çevirmenizi, bâkī olan âhirete çok fazla rağbet etmenizi, ölümü ve kabirdeki yalnızlığı hatırlamanızı, hesap ve ilâhî huzûra çıkma günü için var gücünüzle hazırlanmanızı, Sünnet-i Seniyye’ye yapışmanızı, çirkin bid’atlerden yüz çevirmenizi, İslâm’ın muzaffer olması, dinden dönen alçakların ve din düşmanlarının yardımsız kalması için duâ etmenizi tavsiye ederim.”[4]

***

“İslâm ile şereflenen bir kişi, nasıl olur da geceyi tamamen uykuya verip Allah Teâlâ’nın emânetini muhafaza etmez?! Cenâb-ı Hakk’ın bize en mühim emânetlerinden biri, seherlerde kalkıp kıyâma durmaktır.”[5]

***

“Gönlüm alev içinde, bağrım yanarak, sokak sokak, kapı kapı dolaşırım!

Kimse benim Yâr ve diyârımdan âvâre kalmasın diye uğraşırım!”[6]Dipnotlar:
[1] Esʻad Sâhib, Buğyetü’l-Vâcid, s. 139, no: 28. [2] Esʻad Sâhib, a.g.e, s. 140, no: 28. [3] Esʻad Sâhib, Buğyetü’l-Vâcid, s. 117, no: 13. [4] Esʻad Sâhib, Buğyetü’l-Vâcid, s. 195, no: 59. [5] Hânî, Hadâik, s. 697. [6] M. Esʻad Efendi, Dîvân-ı Esʻad, s. 111.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال