40 Esma-i Erbain-i İdrisiyye Duası, Anlamı ve Fazileti

40 Esma-i Erbain-i İdrisiyye Duası, Anlamı ve Fazileti
40 Esma-i Erbain-i İdrisiyye Duası, Anlamı ve Fazileti
Hz. İdris Peygamber tarafından hazırlanılmıştır. Ve bu sebeble esmai idrisiyye diye adlandırılmıştır.

Hz. İdris Peygamber ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu bu 40 isim 40 duadır. Bu dualarla Allah’ı Teala’ya dua etmiş ve kabul olunmuştur. Ebul Mekarim Fahreddin Hazretleri bu duaları farsçaya çevirmiştir. 

Allâh-u Te’âlâ, İdris (Aleyhisselâm)a kırk ism-i şerîf öğretmiştir.

Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh yazan Şeyh Suhreverdî Hazretleri’ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri ism-i âzam kabul edilmiştir.

Bu ism-i şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde hızlı ve etkili tesirleriyle meşhur olmuştur.

Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.

Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle belirgin olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir.

Allâh-u Teâlâ  bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)’a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır.

Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâhü Teâlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetinde bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir.

Birbirinden veraset yoluyla bu isimler İsâ (Aleyhisselâm)’a intikal etmiştir. O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacalıyı iyileştirmiş ve bir nice mûcize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Teâlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır..

Böylece İsâ (Aleyhisselâm)’ın göğe kaldırılışından sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilinceye kadar dünya bu isimlerden hâli (boş) kalmıştır.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilip gazâlar başlayınca Hendek Muharebesi’nde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Teâlâ bu ism-i şerifleri Habîbi (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e tekrar inzal buyurmuş ve kendisine bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyurmuştur. Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu ism-i şerifleri okumuş, Allâh-u Teâlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve ashabını kâfirlere gâlip kılmıştır.

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahiretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştirir.

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

KIRK ESMA 40 ERBAİN DUASI

Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esma-i şeriyfeti ve
şereha ve kerematihi en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve es’eluke imanen ve emanen min ukabiddünya vel ahireti veen tahbise anni ebsarezzalemeti vel müridine bissue veen-tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehü ila hayri ma la yemlikühü gayrüke allahümme hezedduai minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleykel tüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azimi ve sallallahü ala hayri halkıhi mühammedin ve alihi’t tayyibinet tahirine ecmain birahmetike ya erhamer rahimi ya hayyum ya kayyum ya rab.


BİRİNCİ İSİM DUA: “Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.” 

Anlamı: Ortağı ve benzeri olmayan ey Sübhan Allah! Bütün noksanlık’tan ve acizlik’ten münezzehsin. Şanına layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mabud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir.

İKİNCİ İSİM DUA: "Ya İlahel aliheter-refii celalühü.”

Anlamı: Ey İlahel ecellil aliyyül alal Tecelliyi Celalin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhi Sensin. Celali izzetin gayet yücedir.

ÜÇÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.”

Anlamı: Ey iyilikle vasf olunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 alemde belki nice 100.000 âlem içinde, alem-i afak ve enfüsde zuhur eden efal-i ulühiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir.

DÖRDÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Rahmane külli şey’in ve rahimehü.”

Anlamı: Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Allahım! Öyle merhamet edicisin ki; Tecelliyi celali ulühiyetin satvati heybetinden velhü hayran olan bütün abid kullarına ve eşyai efride tecelliyi cemal rahmetinin feyz asanıyle bila garazin vela ivazın mübalağa ile merhamet ve şefkat edicisin.

BEŞİNCİ İSİM DUA: “Ya Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.”

Anlamı: Ey ezeli ve ebedî Hayy (diri) olan Allahım! Tasarruf at mülkünde hayatının devamlılığına sınır yok. Hayatının sonsuzluğuna nihayet yok. Bütün kemal vasıflarla diri olan bilginsin. Vücudu kerimine zeval ve intikal anz olmaz. Hayatının miktarı zamandan ve imkân sınırından müstağni olan mutlak dirisin.

ALTINCI İSİM DUA: “Ya Kayyumu fela yefütü şey’ün min ilmihi vela yeudühü.”

Anlamı: Ey vücudu zatı hakıkıyesi ve kemâli sıfatiyesi ve efaliyesi ve evsafı zatiyesi kendi zatıyla kaim ve celal zatiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün alemler içinde bütün mahlükatın mesalihi sürî’lerini ve umuru manevilerini tedbir etmekte ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

YEDİNCİ İSİM DUA: “Ya Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü.”

Anlamı: Ey ezelî, ebedi, bakî, daim ve vahid olan Allahım! Zuhuru esma ve sıfatı vahidiyetin tecellisiyle zahir olan eşyanın evveli ve ahiri Sensin. Rücular sanadır.

SEKİZİNCİ İSİM DUA: “Ya Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.”

Anlamı: Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti yoktur. Ebedî ve daimdir. Fena ve zeval (yok olmak ve sona ermek) kabul etmeyen, daim ni’metlendiren, daim ihsan eden, daim afüv eden ve bağışlayan, daim hakk olan sensin Ya Rabbi!

DOKUZUNCU İSİM DUA: “Ya Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi.”

Anlamı: Ey ezelî, ebedî ve daim Samed olan Allah’ım! Zatı Ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve Zatı Vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez ve misali olmaz.

ONUNCU İSİM DUA: “Ya Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.”

Anlamı: Ey bütün alemlere türlü türlü ni’metler in’am ve ihsan eden, iyiliği, ihsanı çok olan kerem sahibi Allahım! Zatı ecellü ala’nm insaniyet sıfatına muadil ve inamiyetine mümasü yoktur. İyilik ve ihsanını tam olarak vasf etmek mümkün değil. Bütün alemlere inam ve ihsan eden sensin.

ONBİRİNCİ İSİM DUA: “Ya Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.”

Anlamı: Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; zümre-i irfanın kalblerini hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini mucella (parlak) edersin. Evsaf-ı azametin ve kibriya-i celaletin müşahedesiyle haz ve nasibalırlar ve gönülleri vasf-ı azametle vüs’atleri (genişlikleri) miktarı dolar.

ONİKİNCİ İSİM DUA: “Ya Bari’ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.”

Anlamı: Ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde yaratan Barii Zülcelâl ve kemal olan Allahım! İcadındaki şekillerde olan uygunluk, nizam-ı kemal, tedbir ve tertibi birbirine uygun olan Barü muhakkak ve mevcud-u mutlaksın.

ONÜÇÜNCÜ İSİM DUA: "Ya Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi.”

Anlamı: Ey zekîyyi nazif’ün Nâkîü hakiki mutlak; ezelî, ebedî bütün afetden zatı paki kudsiyei kemalatınla pak, arî ve tahirsin. İnsan nevinin hatıralarına gelen afetlerin hepsinden münezzeh zekîyyi mutlaksın.

ONDÖRDÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Kafi el müvessı’i lima halaka min ata ya fazlıhi.”

Anlamı: Bütün mertebelerde zahir-batın, halka yetecek miktar yardımı kemali fazlın ve çok bağışınla zahmetsiz bahşeden (veren) kafii mutlak kıymetli varlıksın Ya Rabbi!

ONBEŞİNCİ İSİM DUA: “Ya Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.”

Anlamı: Ey tam mutlak Nakî olan Allahım! Ezelî, ebedî Zât-ı pak’ın ve kemâli nezafeti sıfatın ve itidali nüzheti fiilin; çevri cefanın ve zulmü eza’nın çeşitlerinin her türlüsünden tam temizlik paklıkla münakkaddır. Hoşnud olmadığın ve rızana muhalif olan fiiller; efal’i kemaliyei nüzhetine karışmayan fail’i muhtarı hakikisin.

ONALTINCI İSİM DUA: “Ya Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen.”

Anlamı: Ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik severlik sahibi olan Allahım! İlmin eşyayı ihata etmiştir, kaplamıştır. Bütün eşya sınırsız rahmet denizine gark olup ibadet eden kullarına rahmet ve cömertlik hazinelerinden çok çok, türlü türlü ihsanlar, bağışlar bahşeden, çok rahmet ve merhamet sahibisin.

ONYEDİNCİ İSİM DUA: “Ya Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü.”

Anlamı: Ey mübalağa ile envai ni’metler verici ni’-met ve ihsan sahibi olan Allahım! Fazl ve ni’metlerinin ve kereminin ihsan ve bağışı bütün yaratılmışlara umumidir. Mü’min kafir fark ettirmeksizin, hepsine veren sensin.

ONSEKİZİNCİ İSİM DUA: “Ya Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia, lirehbetihi ve rağbetihi.“

Anlamı: Kullarım mübalağa ile daim muhasebe edici ve amelleri muktezası ivazlar verici Ey deyyan Zülkemal ve Mevlayı müteal; kahrı celal azametin terhibi (sakındırmak) için, ve fazlı ihsana rahmetin tergıbi (rağbet ettirmek) için kulların korku ile rica arasında huzu, huşu üzere kaim ve tevazu edicilerdir.

ONDOKUZUNCU İSİM DUA: “Ya Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü.”

Anlamı: Ey hallak’u kevnü mekan ve ey mevcudu ervah-ı kerubiyan ve ey rezzak-ı alemiyen ve ademiyen; Bütünüyle cemi ulviyatı Semavi mukadderatı ve bütünüyle süfliyatı arz’ıyei zevatı ve zerratı yaratan halık ve layezal ve mebdei küllisin. Cümle zevatın muaddilisin. (Tâdil edenisin). Bütün zevat yine sen azi-müşşana avdet ederler.

YİRMİNCİ İSİM DUA: "Ya Rahime külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü."

Anlamı: Ey Rahim-i Vacibittâzim. Bütün zayıflara merhamet edicilerin en merhamet edicisisin. Ey rahmet edicülerin en rahmet edicisi. Ve bütün düşmüşlere yardım ve imdat etmek rahmetindendir. Yardıma muhtaç olanlar; ayrılık ateşinden, uzak kalmakdan meydana gelen ümitsizlik derd ve tasasından has rahmetine sığınırlar.

YİRMİBİRİNCİ İSİM DUA: “Ya Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi.”

Anlamı: Ey Tamm Vacibü zülcelal; Mülk ve melekutda, âlem-i gayb ve şehadetde îzzü celalin terbiye ve tasarrufatmı en düzgün ve açık konuşan bir dilin söz ve ibaresi aslı ile tam olarak vasfedemez.

YİRMİİKİNCİ İSİM DUA: “Ya Mübdial bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.”

Anlamı: Ey Mübdii! Bütün kâinatı ve mahsus unsurları ihdas edici mutlak yaratıcısın. Ve bütün mana, söz ve ibareleri ve harflerdeki bilgileri icad eden muhakkak yaratıcısın. Bütün ulvî ve süflî şeylerin hepsini aletsiz ve maddesiz vücuda getirmekde, var etmekde hiç kimseden bir yardım istemezsin.

YİRMİÜÇÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Allamel guyubü fela yefütü şey’in min hıfzıhi vela yeudühü.”

Anlamı: Ey gaiblerdeki gizliliklerin sırlarım bilen Allahım! Eşyanın sırlarından bir şeyin miskal zerresi ilminden ve hıfzından kaybolmaz, yok olmaz. «Kad ehate bi külli şeyi ilmi» (Allah’ın ilmi her şeyi kaplamıştır.) âyetdir.

YİRMİDÖRDÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Halimen zel-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıhi.”

Anlamı: Ey teenniyi kâmile sahibi olan hâlim va-cibüttekrim celle celalehu teâlâ Kemali hilmiyet sıfatına ve hakkaniyetinin teennisinin vasıflarına yaratıklarından bir şey muadil ve mümasil olmaz.

YİRMİBEŞİNCİ İSİM DUA: “Ya Muidü ma efnahü izabereza’l halaiki lidavetihi min mekafetihi.”

Anlamı: Ey bütün fani (yok) olanları halli fena’sı (yok oluşu) üzere iade edici kadiri cebbar. Kemali kudretini izhar ve hükmü tevfizini ibraz için bütün yaratılmışları kabirlerinden çıkdığı vakit davetinin korku ve haşyetinden yaratılmışlar zelil, şaşırmış ve çaresiz oldukları hâlde mahşer yerine iade edicisin.

YİRMİALTINCI İSİM DUA: “Ya Hamidü’l fealü zelcemni velmenni ala cemî’ı halkıhî bilutfihi.”

Anlamı: Ey bütün işleri övülmüş olan Allahım! Her çeşit ni’metlerin; zahiri ve batını nimetlerinin hepsi; lûtfu keremin ve fazlı inayetinle bütün yaratıkların içindir.

YİRMİYEDİNCİ İSİM DUA: “Ya Azizü’l meniü-l galibe ala cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.”

Anlamı: Ey Aziz zülcelal! Zatı izzu celalin misalsizdir. Seha hususunda zatına vusul müyesser değildir. Ki; celali izzetin men eder. Cümle alemden müstağni padişahı layezalsın. Her ne emrin olursa hükmü fermanın üzere kuvvet, güç ve mutlak galibsin.

YİRMİSEKİZİNCİ İSİM DUA: “Ya Kahirü zü’l batşişşedidî entellezi la yutaku intikamühü.”

Anlamı: Ey kahr-ı zülbatşiş! Şedid öyle şiddet sahibi kahri zülcelalsın ki; ukubat intikamına takat getirilmez.

YİRMİDOKUZUNCU İSİM DUA: “Ya Garibe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.”

Anlamı: Ey bize bizden yakın olan karib ü müteal bîzeval; ulüvvü refiuşşânm mülk melekutaa efrad eşyanın ve bütün ulvi şeylerin üstünde aliyyül alasın. (Yücelerden yücesin.) Her eşyaya akrabı kurbetin tecelliyatına nisbet olan kurbu hakkaniyetindir.

OTUZUNCU İSİM DUA: “Ya Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi.”

Anlamı: Ey Müzill Cebbar-el mütekebbir olan Allah zül-celâl celle şâne teâlâ. Yer yüzünde kendini büyük görüp tekebbürlük eden fesad ehli cebbarları ve fakirlere, zayıflara gaddarlık edip mallarını yağma eden, zulümde haddim, aşan cebbar anidlerin hepsini galebe-i kahrı celalin tasallutu ile izlal (zelil) hor, hakir ve sefil edersin.

OTUZBİRİNCİ İSİM DUA: “Ya Nure külli şey’in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.”

Anlamı: Ey mutlak nur ve muhakkak «hidayet edici olan Allahım! Zulmeti Adem’den bütün eşyayı vücud sahrasına ihraç ve izhar eden sensin. Öyle nuru hadisin ki; mü’min olan kulların beşerî zulmeti, nefsî kederleri, beğenilmeyen ahlakın ve yerilmiş, kötü sıfatın zulmetlerini hidayet nurun sarıp kaplar. Nurunun tecellisiyle gönülleri sevabınla pürnur edersin.

OTUZİKİNCİ İSİM DUA: “Ya Aliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi.”

Anlamı: Ey şanı yüce ve büyük olan Allahım! Galebe! kahrı ceberutunun ve fazlı ihsanınla tasarrufat iktidarının yüceliği; bütün bilinen ve akılla idrak edilen ulvî şeylerden daha ala ve yücedir. Teâlâ şane ulüvvü kebira.

OTUZÜÇÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey’e yüazühü min halkıhi.”

Anlamı: Ey ezelî ve ebedî Kuddûs olan Allahım! Zâtı pâkm ayıb olan şeyden ve halkın tevehhüm ettiği işlerden mukaddesdir. Şer yerlerde cari olan envai kötülüğün tümünden zât’en, sıfaten ve fiilen mutahhar ve münezzehsin. Ebrarın nefslerini, ahyar’ın kalblerini ednâ asîlikden, mülevves beşeriyetden tathir edicisin.

OTUZDÖRDÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi.”

Anlamı: Ey kudreti celaliye ve cemaliyenin, ilim ve iradeti kemaliyenin tam ihatasıyla bütün mukadderata karib olan, dualara icabet eden.

OTUZBEŞİNCİ İSİM DUA: “Ya Celilü’l mütekebbiri ala külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü.”

Anlamı: Ey bütün mevcudatı icadla inşa, izhar ve ibda edici Cenâb-ı mübdiyi zülcelal! örneksiz İbda eylediğin (yarattığın) mahlükatının vücudu mümküne ve idam (yok) ettikden sonra geri eski halleri üzere celali azamet kudretinle iade edicisin.

OTUZALTINCI İSİM DUA: “Ya Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.”

Anlamı: Ey bütün alemlerin tedbir umurları üzerine ızzu celali satvetinin ve Kibriya-ı kemali saltanatının adaleti ile tasarruf eden Hakim, Adil, Celil, Zülcelâl ve ey mütekebbiri vezir padişahı bizeval! Fûyuzatı hüküm ve fermanın mecrayı adl’den alemlere caridir. Ve zayıf, hakir, biçare kullarına vaadi kerimin sadıkdır.

OTUZYEDİNCİ İSİM DUA: “Ya Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey’in adlehü.”

Anlamı: Ey şam uluhhiyetine layık olan kemal vasıflarla ezelî, ebedî, devamlı hamd olucu Allahım! Zâtında meşkûr, mâruf, mezkûr ve hakkı ile mabud-u mutlaksın. Ya mabud-u müteal celle şanehu teâlâ! Bütün hamd-ü sena, şükür ve dua, açık ve gizli zikir üe devam üzre olan zevatın ve ehemmi cüziyeleri ve kuvvei müdrikei idrâkleri her senâi külliyeti’nin ve şerefi izzetinin hakikatına vasıl ve baliğ olamaz.

OTUZSEKİZİNCİ İSİM DUA: “Ya Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai fela yezille izzühü.”

Anlamı: Ey kerim Vacibit Tekrim! Mü’min kulların için vaadi kerimine vefa edici ve vaidini afüv edici kerimüşşanim ve adı sahibi hallakı cihansın. Öyle bir adli sübhansın ki; Ya Rabbel alemin! Bütün mahlukatın yaratılışında her şeyin itidal sınırı halis fiili adlindir.

OTUZDOKUZUNCU İSİM DUA: “Ya Karibe’l mücibül,mudani dune külli şey’in kurbehü.”

Anlamı: Ey azim vacibittâzim! Kendi şam azameti uluhiyetinf hakk tazim üe senayı azim sahibi şam büyük Allah’sın. Ve senaî izzet sahibi ulu Sübhan. Ve ey Senai mecid şeref sahibi hallak-ı cihan. Ve ey senâi kibriya sahibi kerim üısan. Zât’en ve sıfaten ve fiilen kemali izzetin ki; ezelen ve ebeden zül (gölge) arız olmaz.

KIRKINCI İSİM DUA: “Ya Acibessenayiı fela tentıkul elsünü bikülli elaihi ve senaihî ve ya gıyasi inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.”

Anlamı: Ey acibüs Senayı el bedayi es Sani el mutlak! Kullarına ihsan ve ita eylediği alai hüviyetin ve nimei uluhiyetin ve bizzat kendi Senai hakkaniyetinin her hakikatini elsinei beşeriyeden bir (lisan) lisanı nutka kaadir değildir. Yani kullarına ihsanlarının ve İlâhî nimetlerinin seni layıkıyla övmeği beşeri dillerden hiç bir dil anlatamaz.

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski