Rüya Tabirleri V Harfi

* VADİ: Bir kimsenin rüyada vadi görmesi, salih amele, iyi hal ve helal mala ve o malı  Allah yolunda infak etmeye ve Hakk’ın rızasına ermeye işarettir.

Rüyada ekilip biçilme si mümkün olmayan bir vadide olduğunu ve orada yürüdüğünü  görmek, hacca gitmeye delâlet eder.  Rüyada ağaç, çiçek, güzel bitki ve duru su bulunan bir vadiyi görmek, şöhrete, yüce  makama, izzet ve şerefe delâlet eder.  Bazı kere de vadi görmek, orada oturan halka veya orada ekilip biçilen mahsule  delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir vadide bir yeri kazdığını ve çukur açtığını görmesi, aile  efradından veya akrabalarından birinin ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir vadiye düştüğünü ve fakat hiçbir sıkıntı ve acı duymadığını görmek,  hükümdar tarafından faydaya veya bir başkan tarafından gelecek hediyeye delâlet  eder.  Bir kimsenin rüyada vadiden çıktığını görmesi, bütün arzu ve isteklerinin yerine  geleceğine işarettir.  Rüyada bir vadide ve düz bir şekilde yüzdüğünü ve istediği istikamette gittiğini  görmek, sultanın hizmetine girmeye, ihtiyaç ve maksadının hükümdar tarafından  görülmesine delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisiyle gideceği yol arasına bir vadinin mani olduğunu  görmesi, eğer o kişi yolcu ise yolunun kesileceğine delâlet eder.  Bazı kere de vadi görmek, dağların kendisini kuşatmasından Ötürü zindan ve hapse  delâlet eder.

* VAHDET: Rüyada teklik görmek, rüya sahibinin sanatın da, görüş ve tedbirinde  zamanın teki olmasına delâlet eder.  Bazı kere de rüyada kendisini tek ve tenha bir halde görmek, perişan olmaya ve fakir  düşmeye işarettir.  Yine rüyada bir yerde tek başına kaldığını görmek, meşakkat ve güçlüğe, üzüntü ve  kedere, fakr-ü zarurete düşmeye delâlet eder.

* VAHİY: bir kimsenin rüyada kendisine bilinen bir melek vasıtasıyla vahiy  olunduğunu görmesi, izzet ve ikbale, şan ve şöhrete,. hayır ve nimete, mal ve refaha  delâlet eder.  Bazı kere de bu rüya, ilim ve hikmete, din kuvvetine, güzel amele ve sıdka delâlet  eder.

* VAİZ: Kişinin rüyada vaiz görmesi, Kur’ân-ı Kerim, Sünnet veya bir şeyden öğüt ve  nasihat almasına delâlet eder. Bazı kere de vaiz görmek, kendilerinden nasihat ve  öğüt alınacak büyük kimselere ve nesnelere delâlet eder.  Rüyada kendisini kürsü üzerinde vaaz ediyor görmek, izzet ve şerefe, iyi bir isimle  anılmaya ve Sünnet-i Seniyye’ye tâbi olmaya işarettir. Çünkü kürsüler öğüt yeridir ve  enbiya makamıdır.  Rüyada hasta adamın yanma bir vaizin geldiğini görmek o hastanın ölümüne delâlet  eder. Çünkü hadis-i şerifte: “Vaiz olarak size ölüm yeter.” buyurulmuştur.

* VAKIF: Bir kimsenin rüyada Allah rızası için malını vakfettiğini görmesi, kendisiyle  Allah’a yaklaşacak mala, güzel amele, dünya ve ahirette itibarın artmasına, dinde  salâha delâlet eder.  Yine bir kimsenin rüyada kitap, ev veya bir mal vakfettiğini görmesi, günahtan halâs  olmaya, hidayete, isminin şöhret bulmasına hayırlı bir evlada delâlet eder.  Rüyada haram bir mal vakfettiğini görmek, haram mal ile iyilik yapmayı istemeye ve  halka zulüm etmeye işarettir.  Rüyada bir yere şarap, içki, put ve günah olan şeyleri vakfettiğini görmek, bahtsızlığa,  fitneye ve akıbetin perişan olacağına delâlet eder.

* VAHŞİ SIĞIR: Rüyada bir vahşi sığır gördüğünü veya kendisine birinin bir vahşi  sığır verdiğini görmek, mal ve ganimete delâlet eder.  Rüyada vahşi sığırın derisi, başı ve eti mal ve ganimet ile tâbir olunur.  Dişi ve vahşi sığır görmek, zevceye, yavrusu evlâda, başı devlet ve kuvvete işarettir.  Rüyada vahşi sığıra kurşun attığını ve fakat isabet ettiremediğini görmek, istediği ve  beklediği işin olmayacağına delâlet eder.

* VALİ: Fakir bir adamın rüyada bir şehre vali olduğunu görmesi, derecesinin  yükseleceğine, eline bol ve çok mal geçeceğine, sıkıntı ve şiddetten halâs olacağına  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada vali görmek, üzüntü ve sıkıntılara, içki içmeye, günaha dalmaya  ve oyuna delâlet eder.  Rüyada âdil, Allah’tan korkan, halka iyilik eden bir valiyi görmek, sevince, ferah ve  salâha delâlet eder.

* VALİDE (Anne): Rüyada kendi annesini görmek, hayır ve berekete, sevinç ve  sürura delâlet eder.

* VASİ (Ölünün vasiyetini yerine getirmeye memur edilen adam): Bir kişinin rüyada  kendisinin vasi edildiğini görmesi, altı şekilde tâbir olunur:

a) Haber verilen şeyin gerçek olduğuna,

b) Ona bir işin havale edilmesine,

c) Şan ve şerefinin yüceliğine,

d) İlim ve irfan nuruna mâlik olduğuna,

e) Kırk yaşını aşmış olmasına,

f) Allahu Teâlâ’nın himayesinde bulunmaya.

Rüyada bir çocuğa vasi olduğunu görmek, ele geçecek nimete ve menfaata ve güzel  isimle anılmaya delâlet eder.

* VASİYET: Rüyada malını bir kimseye vasiyet ettiğini görmek, o adam ile arasında  vâki olacak iyilik, yardım, sebep, birleşme ve birbirlerine kavuşmaya delâlet eder.  Bazı kere de vasiyet ettiğini görmek, emanetleri edaya, borçları ödemeye, ahiret  hayatına hazırlanmaya delâlet eder.  Rüyada aralarında düşmanlık bulunan bir kimseye malını vasiyet ettiğini görmek, kin  ve düşmanlığın sona ereceğine ve ikisi arasında barış yapılacağına delâlet eder.

* VEBA: Bir kimsenin rüyada halk arasında veba çıktığını görmesi, hapis ve zindana,  şer ve kötülüğe ve devlet başkanı tarafından gelecek eza ve cefaya delâlet eder.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada taun ve veba görmek, harbe, fitneye, şiddet  ve üzüntüye delâlet eder.  Yine rüyada bir şehirde veba salgını olduğunu görmek, o şehirde çıkacak savaşa  delâlet eder.  Rüyada kendisini vebaya yakalanmış görmek, şehid olarak vefat etmeye işarettir.

* VEBAL (Günah): Rüyada kendisini bir vebal altına girmiş görmek, kaldıramayacağı  yükün altına girmeye işarettir.

* VEDALAŞMAK: Rüyada zevcesiyle vedalaştığını görmek, onu boşamaya işarettir.  Arkadaşlarıyla veda ettiğini görmek, ölüme veya onlardan uzaklaşmaya delâlet eder.  Nablusî demiştir ki: Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, zevcesini boşamaya,  hastanın ölümüne, yahut bir mekândan diğer bir mekâna göç etmeye veya bir  sanattan diğer bir sanata intikal etmeye alâmettir.

Yine rüyada vedalaşmak, iki ortağın birbirlerinden ayrılmasına, valinin azline ve  tüccarın zarara uğramasına delâlet eder.  Evlenmek muradında olan bir adamın rüyada vedalaştığmı görmesi, o evlenmenin  batıl olacağına delâlet eder.  Rüyada hastanın dostlarıyla veya ailesiyle vedalaşması, ölümüne alâmettir.  Bazı kere de vedalaşmak, sevgi ve dostluğa delâlet eder. Çünkü dostlar birbirleriyle  vedalaşırlar.

* VEKALET: Bir kimsenin rüyada vekil olduğunu görmesi, üzerinde birçok günahların  toplanmasına delâlet eder. Vekalet rüyası, zenginliğe, birinin mülküne nezaret  etmeye ve işlerde ehil olmaya işarettir.  Rütbe ve makam elde etmek arzusunda olan birinin rüyada bir kimseye vekalet  verdiğini görmesi, arzu ve emeline erişmeye delâlet eder.  Rüyada hasta bir kimsenin yerine vekil bıraktığını görmesi, hastanın ölümüne delâlet  eder. Sağlam adamın vekil bırakması, hasta olacağına işarettir.

* VERGİ MEMURU: Bir kimsenin rüyada vergi memuru görmesi, borcu ödemeye,  elçiye ve emanetçiye delâlet eder. Vergi memuru, polis ile de tâbir olunur.

* VERGİ TOPLAMAK: Bir adamın rüyada tahsildar olduğunu ve vergi topladığını  görmesi, kıymet ve meziyetinin yüce olmasına ve halk nezdinde itibara delâlet eder.  Rüyada vergi öder olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtuluşa ve ahde sadık  kalmaya delâlet eder.

* VEZİR (Bakan): Bir kimsenin rüyada vezir olduğunu görmesi, izzet, şeref, nimet ve  yüksek makama delâlet eder. Rüyada bir vezirin kendisine kılıç veya başka bir şey  verdiğini görmek, hayır ve menfaata, rızık ve mala delâlet eder.  Rüyada bir vezirin mutad olmayan bir mahalle geldiğini görmek, fenalığın meydan  bulmasına, gam ve hüzüne işarettir. Rüyada evine bir vezir geldiğini ve misafir  olduğunu görmek, o vezirden menfaat görmeye delâlet eder.

* VİLLA: Rüyada mamur bir villa veya köşk görmek, mütedeyyin, takva sahibi, izzetli  ve namuslu bir adama delâlet eder. Rüyada bir villanın içine girdiğini görmek, büyük  bir devlete ve saltanata erişmeye delâlet eder.

* VİŞNE: Rüyada tatlı vişne görmek, helal mala, acı vişne haram mala işarettir.

* VİTİR: Rüyada vitir namazı kıldığını görmek, günahların mağfiretine, vacip olan bir  şeyi yerine getirmeye, hayır ve berekete delâlet eder.  Rüyada kunut duasının tamamını okuduğunu görmek, Allahu Teâlâ’ya yakın olmaya,  cennete götürecek amelleri işlemeye, kalb ve gönül safasına delâlet eder.  ***

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski