İmam Nablusi Rüya Tabirleri Ü Harfi

İmam Nablusi Rüya Tabirleri Ü Harfi

* ÜCRET: Nablusî demiştir ki: Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan bir şeye tama’ etmeye delâlet eder. Rüyada bir iş mukabili ücret aldığını görmek, emir altına girmeye ve başkasına bağımlı olmaya delâlet eder. Rüyada bir şeye ücret Ödediğini görmek, iyi bir işe alâmettir. Yine rüyada ücret almayı gerektiren bir iş yaptığını görmek ve o işi yapmak, ahde vefaya, dostluğu muhafazaya ve ücretleri kazanmaya delâlet eder.

* ÜFLEMEK: Rüyada ateşe üflediğini ve onu tutuşturduğunu görmek, fitneye işarettir. Yere üflemek, sırları keşfetmeye ve sır saklamayan bir adama sır söylemeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada sura üflendiğini görmesi, salih kişilerin kurtuluşu ile tâbir olunur.

Surun sesini işitmek de muzdarip edecek haberleri duymaya delâlet eder. Rüyada ikinci sur üflendiğini işitmek, hayatın ve geçimin devamına ve gizli şeylerin meydana çıkmasına, hastanın şifa bulmasına ve zindanda olanın kurtulmasına delâlet eder. Rüyada et v.s. gibi şeyleri pişirmek için ateşe üfürmek, menfaat kasdıyla bir şeyi tahrik etmeye işarettir. Bir kimsenin rüyada kadın üzerine üflediğini görmesi, o kadının hamile olduğuna delâlet eder.

* ÜLKER: Sanatkâr bir kimsenin rüyada Ülker yıldızını görmesi, sanatında şöhret bulmasına ve bu uğurda isim yapmaya delâlet eder. Rüyada Ülker yıldızını görmek, işlerinde temkinli hareket eden ve işini sağlam tutan adama delalet eder. Bir kimsenin rüyada Ülker yıldızının gökten yere düştüğünü görmesi, o sene içinde koyun ve sığır gibi hayvanatın helak ve telefine delâlet eder.

Rüyada koynuna Ülker yıldızının girdiğini görmek, izzet ve şerefe ve büyük bir saltanata delâlet eder. Henüz evlenmemiş bir kızın rüyada Ülker yıldızını koynuna girmiş görmesi, şerefli, asil ve şanlı bir kimse ile evlenmesine delâlet eder.

* ÜMİD KESMEK: Rüyada her şeyden ümit kesip Allahu Teâlâ’ya döndüğünü ve onun rahmetine ümid bağladığını görmek, kurtuluşa, saadete, refah ve selâmete delâlet eder. Bunun aksine rüyada Allah’ın rahmetinden ümid kestiğini görmek, cehenneme götürecek kötü ameller işlemeye delâlet eder.

* ULEMA: Ulema, verese-i enbiya olduklarından rüyada âlim ve ulema görmek, Sünnet-i Enbiyaya tâbi olmaya delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada ulema görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Ulüvv-ü kadr,

b) Şerefli bir makam,

c) Allah nezdinde makbuliyet ve kabul,

d) Velayet. Rüyada bir âlimin elini öptüğünü görmek, ilimden istifade etmeye ve sadıklarla olmaya delâlet eder.

* ÜMERA: Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü berekete delâlet eder. Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle baktığını görmek, bela ve felakete, emirle beraber bir yatakta yattığını görmek, ondan gelecek bir çok hayır ve berekete delâlet eder.

Rüyada bir âmirin sofrasında bulunduğunu ve onunla beraber yemek yediğini görmek, yemek tatlı ise helal mala, acı ve ekşi ise haram mala delâlet eder. Rüyada bir emirin elinde kılıç olduğu halde süratle yürümekte veya bir ata binmiş ilerlemekte olduğunu görmek, düşmana karşı zafer bulmaya ve korkudan emin olmaya delâlet eder.

* ÜRPERMEK: Bir kimsenin rüyada ürperdiğini görmesi, Allahu Teâlâ’dan korkmaya, kalbinin yumuşaklığına, şefkat ve merhamet sahibi olmaya delâlet eder.

* ÜSARE: Bir kimsenin rüyada üzüm suyu sıktığını görmesi, ucuzluk ve bolluğa erişmeye delâlet eder. Fakir bir adamın rüyada ve mevsiminde üzüm sıktığını görmesi, zenginlik ile tâbir olu nur. Hastanın rüyada üzüm sıktığını görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir/İlim yolunda olan bir talebenin üzüm sıkması, ilim tahsilinde başarılı olmasına ve Sünnet-i Seniyye’ye ittibaya delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada üzüm, incir ve süt karışımı bir şeyi sıktığını görmesi, devlet ve saltanata, rızık ve menfaata delâlet eder.

Bekâr kadın veya bekâr erkek, rüyada üzüm sıksa, bu rüya onların evlenmesine işarettir. Rüyada kıtlık, sıkıntı, üzüntü içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, incir ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, bu rüya sıkıntıdan kurtulmaya, bolluk ve berekete kavuşmaya delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada üzüm sıktığını ve şarap yaptığını görse, Yusuf (a.s.)’ın meşhur kıssasına binaen, o kimse hükümdarın yanında hoşuna giden şeylere ve haram mala nail olur.

* ÜVEYİK: Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Evlat,

c) Hizmetçi.

Rüyada üveyik görmek, yalancı evlat ile de tâbir olunur. Bundan dolayı kendisine bir üveyik verildiğini veya üveyik tuttuğunu görmek, rüya sahibinin yalancı bir evladı olacağına işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada üveyik görmek, huyu kötü, dini noksan ve insanlara boyun eğmez bir kadına delâlet eder. Rüyada bir üveyik tuttuğunu veya kendisine üveyik verildiğini gören kimse, öyle bir kadınla evlenir. Rüyada evine üveyik kuşu girdiğini görmek, eve girecek hırsıza delâlet eder.

* ÜZENGİ: Bir kimsenin rüyada eğersiz tek başına üzengi görmesi, erkek çocuğa delâlet eder. Eğer ile birlikte görülen üzengi, işinde kendisine itimat olunan bir çocuğa işarettir.

Rüyada üzenginin ziynetli ve parlak olduğunu görmek, güzel şöhrete,, şerefli mala ve yüceliğe delâlet eder. Rüyada üzenginin gümüşten olduğunu görmek, huri yüzlü hizmetçilere işarettir. Rüyada görülen üzenginin demirden olması, rüya sahibinin güç ve kuvvetine, kalaydan olması onun işinde yumuşak ve zayii olmasına delâlet eder.

Bazı kere de üzengi görmek, şerefli bir mala delâlet eder. Üzenginin ziynetinin çokluğu ve parlaklığı reislik ve şöhretin yüceliğidir. Yine üzengi rüyası, güzel ve müstesna hizmetçiye delâlet eder. Rüyada eğer için bir veya iki üzengi yaptırdığını görmek, iki hizmetçiye nailiyete delâlet eder.

Rüyada üzenginin kesildiğini ya da çalındığını görmek, hizmetçilerin elden çıkmasına delâlet eder. Bazı kere de üzengi görmek, çetinlik ve meşakkatten kurtulmaya, rahata kavuşmaya ve yolculuğa delâlet eder. Bazan da iki üzengi, iki nikahlı hanıma veya iki çocuk, yahut iki hizmetkâra delâlet eder.

* ÜZEYR (A.S.): Rüyada Üzeyr (a.s.)’ı görmek, ilim, hikmet, marifet, yazı ve tabiat ilimlerine aşina olmağa ve reisliğe delâlet eder. Rüyada Üzeyr (a.s.)’ın kendisine tebessüm ettiğini görmek, izzet ve şerefe, nimet ve affa delâlet eder. * ÜZGÜN: Rüyada kendisini üzgün ve kederli görmek, müjdeye, ele geçecek nimete ve sevince delâlet eder. Rüyada üzgün ve kederli bir kimseyi teselli ettiğini görmek, o kişiyi menfaatlendirmeye delâlet eder.

* ÜZÜM: Rüyada üzüm görmek, güzel, devamlı, geniş ve toplu bir rızıktır. Rüyada mevsimi içinde salkım salkım üzümler görmek, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve bol maişete delâlet eder. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vaktinde beyaz üzüm görmek, yağmur ve çiğ ile tâbir olunur.

Beyaz üzüm vaktinde yemek, helal mala delâlet eder. Rüyada çavuş üzümü yediğini görmek, meşakkatle hâsıl olan mala delâlet eder. Vaktinde kırmızı üzüm yemek, az bir menfaata işarettir. Rüyada beyaz ve siyah üzüm görmek, hayra delâlet eder. Rüyada bir salkım üzüm bulduğunu görmek, bir kadından gelecek toplu mala delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada her vakit siyah ve beyaz üzüm görmek, üç veeh ile tâbir olunur:

a) Evlat,

b) ilm-i feraiz,

c) Mal.

Rüyada üzüm şırası görmek de üç şekilde tâbir edilir:

a) Hayırlı mal,

b) Güzel hal ve bereket,

c) Gam ve beladan halâs.

Rüyada birçok beyaz üzümler görmek, gündüz yağmuruna, siyah üzümler görmek gece yağmuruna, beyaz ve siyah karışık üzümler görmek, gece ve gündüz çok yağmura delâlet eder.

Rüyada mevsiminde görülen üzüm, hayır ve menfaattir. Kadınlardan ve onlar vasıtasıyla elde edilecek rızka da delâlet eder. Yine üzüm görmek, güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete delâlet eder.

* ÜZÜM ÇUBUĞU: Rüyada asma ağacı görmek, güzel bir kadına işarettir. Rüyada asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını görmek, şerefli bir kadından gelecek mala delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada üzüm bağı aldığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur ve o kişi iyi bir kadınla evlenir. Rüyada bir asma altında oturduğunu görmek, uzun ömre, dinde salâha, menfaat ve rızka delâlet eder.

Bir adamın rüyada bir asmanın dallarından su aldığını görmesi, bir kadından gelecek mirasa ve mala işarettir. Zira asma ağacı zengin kadınla tâbir edilir. Rüyada başında asma ağacı bittiğini görmek, rüya sahibinin başında açılacak yaraya delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir üzüm bağı satın aldığını veya ona mâlik olduğunu görmek, şerefli ve varlıklı bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* ÜZÜNTÜ: Bir kimsenin rüyada üzüntülü olduğunu görmesi, bir hadis-i şerif gereğince, günahlarının affına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, aşka delâlet eder. Çünkü âşık adam sevgilisinden uzakta olduğu için daima üzüntülüdür. ***
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال