Rüya Tabirleri N Harfi

* NABIZ: Rüyada nabzını güzel bir halde görmek, rüya sahibinin hayatının  güzelliğine ve ahengine delâlet eder. Kötü ve bozuk görmek de rüya sahibinin  vücudundaki arızaya delâlet eder.

* NACAK: Rüyada nacak görmek, balta gibi tâbir edilir. Nacak, menfaat ve rızka,  emanet, emniyet, kuvvet ve dinde kavi olmağa delâlet eder. Bazı kere de nacak, izzet  ve saltanata, ticaret ehli için de kazanca delâlet eder.

* NAFAKA: Kişinin rüyada zevcesine nafaka verdiğini görmesi, malî durumunun  genişliğine ve çoluk çocuğunu bakıp korumaya işarettir.  Rüyada malının elinden zorla alınıp infak edildiğini görmek, rüya sahibi için ecelin  yaklaştığına alâmettir.

* NAĞME: Kişinin rüyada güzel nağmeler terennüm ettiğini veya başkasından  işittiğini görmesi, gönül saf asma, sevinç ve sürura delâlet eder.

* NAIB: Rüyada bir iş sahibine vekil olduğunu görmek, salib kişilerin yolunu takip  etmeye işarettir. Bu rüya bazı kere de bid’at sahiplerinin ardınca gitmeye delâlet eder.

* NAKARAT: Rüyada herhangi bir şarkının nakaratını dinlemek, zamanı boşa  geçirmeye ve faydasız şeylere delâlet eder.

* NAKIŞÇI: Bir kimsenin rüyada nakışçıyı görmesi, Sünnet-i Seniyyeye delâlet eder.  Bazı kere de bu rüya, hileye, ve aldatmaya işarettir.

Rüyada taş nakışlayıcısmı görmek, cahil ve bilgisiz kimselere hile etmeye, bakır  nakışçısını görmek düşmanlığa, altın ve gümüş nakışlayıcısmı görmek de, açık ve  aşikâr bir hikmete ve bir işi tastamam yapmaya delâlet eder.

Nakışçı, dünya malı ile sevinen ve mağrur olan ve kadınları bezeyen bir kişi olarak da  tâbir edilir.  Rüyada nakış işlediğini görmek, sabır ve azme ve iyi yürekliliğe delâlet eder. Çünkü  nakış yapmak sabır işidir.

* NAKKAD VE SARRAF: Bir kimsenin rüyada nakkad ve sarrafı görmesi, hidayete,  kötü ve şerli kimselerden uzaklaşmasına delâlet eder. Yine bu rüya, kendi nefsi için  iyi şeyleri seçip alan ve kötü şeyleri terk eden kişiye de delâlet eder. Eğer rüya sahibi  âlim ve dindar ise, ilmin iyisini ve dinin en şereflisini tercih eder.

* NAKKAŞ: Rüyada nakkaş görmek, ilme, faydalı mala, sünnet-i seniyyeye ve  menfaata delâlet eder.

* NAKLİYECİ: Rüyada nakliyeci görmek, dünya metaı peşinde koşan ve dünya için  mal biriktiren kimseye delâlet eder.  Süt nakliyecisini görmek, ilim talep eden ve ondan faydalanan dindar bir kişidir.  Rüyada koyun nakliyecisini görmek, iyilikle yâd edilen, fıtra-tıyla iş yapan, helal ve  temiz mal toplayan ve ilim talep eden bir kimseye işarettir.

* NAL: Rüyada nal görmek, her ne suretle olursa olsun mala ve rızka delâlet eder.  Kirmanî demiştir ki: Rüyada dört ayaklı hayvan gibi baytarın kendisini nalladığını  görmek, yolculuğa delâlet eder.

* NALBANT: Bir kimsenin rüyada nalbur görmesi, ticaret ve kazanca, ev veya  dükkan sahibi olmaya delâlet eder.

* NALBUR: Bir kimsenin rüyada nalbur görmesi ticaret ve kazanca, ev veya dükkan  sahibi olmaya delâlet eder.

* NALIN: Rüyada nalın giydiğini görmek, karada sefer etmeye işarettir.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada nalın görmek veya giymek, yedi vech ile tâbir  olunur:

a) Zevce,

b) Hizmetkâr,

c) Hizmetçi kadın,

d) Kuvvet,

e) Menfaat,

f) Mal,

g) Yolculuk.

Bazı kere de nalın giyip yürüdüğünü görmek, bereket ve sürura delâlet eder.  Denilmiştir ki: Rüyada ayağından nalınları çıkardığını görmek, emn ü emana ve  büyük mevkiye nailiyete işarettir.

Tüylü nalin ile yürümek, ibadet ve taat-ı Hak için  sefere (Hac ve cihad gibi) delâlet eder.  Nalın üzerinde pamuk görmek, okur yazar, dindar ve hayırlı bir zevceye delâlet eder.

* NANE: Bir kimsenin rüyada nane görmesi veya naneyi koklaması, ölüm haberine  delâlet eder. Diğer bakla ve sebzeler, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

* NAMAZ: Rüyada kıble cihetinde namaz kıldığını görmek, şeriat ve sünnete ittibaya  delâlet eder. Rüyada öğle namazını kıldığını görmek, vaktinin iyi olmasına, muradının  husulüne, rızık ve malının artmasına delâlet eder.

İkindi namazını kıldığını görmek, meşakkat ve zahmetten sonra genişliğe ermeğe ve  muradın husulüne delâlet eder.  Akşam namazını kaldığını görmek, ne arzu ediyorsa hayır ve şer ona nail olmaya  işarettir.  Yatsı namazı, hısım ve akraba ile iyi ve hoş geçinmeye, ferah ve sürura delâlet eder.

Rüyada sabah namazını kıldığını görmek, helal mala, çok rızka, arzu ve muradın  husulüne nailiyete işarettir.  Bir kimsenin rüyada bütün gece namaz kıldığını görmesi, dünya ve ahiret saadetine,  dünya ve ahirette büyük hayra ve güzelliğe erişmeye delâlet eder.

Rüyada Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Aksa’da namaz kıldığını  görmek, ecir ve sevabın çok çok fazla olmasına, duanın makbuliyetine, günahların  affına, ilim ve hikmete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada namaz kıldığını görmek, yedi türlü tâbir  edilir:

a) Emn ve eman,

b) Sürür ve ferah,

c) İzzet,

d) Mertebe,

e) Sıkıntıdan kurtuluş,

f) Murada eriş,

g) Zafer.

Bir kimsenin rüyada cenaze namazı kıldığını görmesi, duasının kabul olmasına ve  şefaatinin makbuliyetine işarettir.

Rüyada namaz kılıp selâm verdiğini görmek, Peygamberler Peygamberinin eser ve  sünnetine tâbi olmaya ve helal rızka delâlet eder.  Kişinin rüyada üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde kıbleden başka yöne doğru  namaz kıldığını ve düzgün bir şekilde Kur’an okuduğunu görmesi, hacca gitmeye  alâmettir.

Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu  ödemesine, hastanın şifa bulmasına, sıkıntıdan genişliğe, fakirlikten zenginliğe,  üzüntü ve kederden sevince delâlet eder.  Rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmek, memuriyete, hakkı ve hıfz ve  icraya, nezredileni yerine getirmeye delâlet eder.

Rüyada namaz kılarken sağa sola baktığını görmek, dünyanın  mal ve zinetine rağbet edip, ahiret nimetlerinden yüz çevirmeye delâlet eder.  Rüyada yahudi ve hıristiyanlarm kıblesi cihetine namaz kıldığını görmek, itikadın ve  dinin bozukluğuna ve bid’ata delâlet eder.

* NAMAZ SELÂMI: Rüyada namazı kılıp sonra selâm verdiğini görmek, üzüntü,  keder ve sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder. Ve o kişinin hali sevgi ve muhabbete  dönüşür.  Rüyada sağ tarafa selâm vermek, işlerin iyi ve hoş olmasına, sol tarafa selâm vermek  de işlerde güçlük ve meşakkate işarettir.

Bir kimsenin rüyada namazı bitirip selâm verdiğini görmesi, Nebiler Sultanının eser  ve sünnetine tabi olmaya delâlet eder.  Yine namazda selâm, birini yerine vekil tayin etmeye, yolculuğa ve rızka işarettir.  Rüyada sağ taraftan evvel sol tarafına selâm verdiğini görmek, şerre ve bid’at  şeylerin arkasına düşmeye alâmettir.

* NAR: Rüyada tatlı nar görmek, birikmiş mala, zevceye, bazan da imar edilmiş  nahiyeye ve çocuğa alâmettir.  Rüyada nar görmek, ele geçecek altına işarettir.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada nar görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Toplu mal,

b) Saliha zevce,

c) Mamur memleket.

Rüyada bekâr bir kimsenin ekşi nar yediğini görmesi, zengin bir kadınla evlenmeye  delâlet eder.  Nar rüyası, devlet reisi için şehir ile tâbir edilir ki, onu kırdığında bir şehri fetheder.  Öyle ki, narın kabuğu o şehrin suru, da-neleri o şehrin insanı, içi de şehrin malıdır.

Hasta kimsenin rüyada narın kabuğunu yediğini görmesi, şifa bulmaya ve afiyete  delâlet eder.  Nar rüyası birçok şekilde tâbir edilmiştir:

a) Kilitli sandık,

b) Bal arısı ve petek,

c) Altın ve gümüş,

d) Zevce,

e) Sefer.

Nablusî demiştir ki: Nar, hanım ile tâbir edildiği zaman o hanım güzeldir. Eğer nar  bütün ve sağlam olursa, o kadın bekârdır. Eğer nar kırık olursa o kadın duldur.

Kötü  kokulu nar, iffetsiz ve hayasız kadına delâlet eder.  Rüyada nar ağacını kestiğini görmek, hısım ve akrabayı terk edip onlardan uzak  durmaya delâlet eder.

Bazı kere de nar ağacı korku ve feryada işarettir.  Rüyada nar çekirdeği görmek, kolaylıkla elde edilen rızka delâlettir.

* NARGİLE: Rüyada nargile içtiğini görmek veya başkasının içtiğine şahit olmak,  kötü alışkanlıklara ve faydasız işlere delâlet eder.

* NASİHAT: Rüyada kendi çocuklarına veya bir başka kimseye nasihat ettiğini, güzel  güzel öğütler verdiğini görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye alâmettir.  Bir kimseye rüyada düşmanı tarafından nasihat edilmesi, o kişi hesabına iyi değildir.

* NAZAR: Rüyada kendisine nazar değmiş görmek, hastalık ve üzüntüye alâmettir.  Çünkü nazar insanı çok kere perişan eder.

* NEBİLER: Rüyada Nebilerden herhangi birini görmek, babaya işarettir. Çünkü  Nebiler kavimlerinin babası mesabesindedirler. Baba evladına şefkatli ve merhametli  olduğundan, onu dünya ve ahiret azaplarından esirgemeye çalışır.  Peygamberler, hoca ve üstada da delâlet ederler.

Çünkü hoca tilmizini Peygamberin  adabı ile terbiye eder.  Rüyada Nebi Aleyhisselâmın güzel ve hoş bir halde görülmesi, onun ümmeti  tarafından meydana gelecek şeyin hayır olmasına, iyi bir şekilde görülmemesi de  ümmeti tarafından meydana gelecek şeyin zulüm olmasına delâlet eder.  Rüyada kendisini nebi olarak görmek, şehid olarak vefat etmeye işarettir.

Bir  kimsenin rüyada bütün Nebileri bir yerde toplu halde görmesi, düşmanlar üzerine  galip gelmeye, hayır ve bereketin husulüne ve rahmete delâlet eder.  Rüyada fakir, düşkün, işsiz, miskin bir kimsenin nebilerden birini görmesi, nimete  ermeye, işlerinin açılmasına, sıkıntı ve fakirlikten kurtulmaya delâlet eder.

  Rüyada ibadet, taat, iyilik, ihsan gibi Nebilerin güzel amellerini yaptığını görmek, rüya  sahibinin mütedeyyin ve imanlı bir kimse olduğuna delâlet eder.  Rüyada kendisini Peygamberin devrinde yaşıyor görmek, izzete, şerefe, nimete,  devlete ve kurtuluşa delâlet eder.  Bir kimsenin Nebilerden birisi ile konuştuğunu veya Peygamberlerden birisinin  lütfederek konuştuğunu görmesi, izzet, şerei ve insanlar arasında şöhrete kavuşmaya  delâlet eder.

* NECASET: Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada insan pisliği görmek, haram mala  delâlet eder. Hayvan gübresi ise, helal mal ile tâbir olunur.  Rüyada büyük abdest yaparken bir hayvan çıkardığını görmek, doğacak çocuğa  delâlet eder. Görülen hayvan erkek ise çocuk erkek, dişi ise çocuk kız olur.

Rüyada bir necaset veya gübre üzerine oturduğunu görmek, akraba veya mirastan  ele geçecek haram mala işarettir.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük abdest bozduğunu görmek, malın  elden gitmesine delâlet eder. Bunu bir tuvalet ve abdesthane gibi bir yerde yaptığını  görmek, infaka işarettir.

Rüyada bir pisliğin içine daldığını gören kimse gam ve kedere müptelâ olur.  Abdesthaneye düştüğünü görmek, bir günaha ve bir zillete delâlet eder.  Rüyada tenha ve boş bir yerde abdest bozduğunu görmek, üzüntü, keder ve  sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.

* NEFES DARLIĞI: Rüyada kişinin nefes darlığı hissetmesi, bir şeyden usanmaya,  can sıkıntısına, üzüntü ve kedere işarettir.

* NEFT YAĞI: Rüyada neft yağı görmek, haram mal ile tâbir olunur. Bir kimsenin  rüyada neft yağı yediğini görmesi, sultan tarafından gelecek mala alâmettir. Üzerine  neft yağı döküldüğünü görmek, yine sultan tarafından isabet edecek şiddete işaret  tir.

* NEHİRLER: Kişinin rüyada nehir görmesi, kadri yüce, şanı büyük ve temiz, salih bir  zata delâlet eder.  Rüyada cennet nehirlerinden birini görmek ve suyundan içmek, ilme, Kur’an-ı  Kerim’e, hayır ve salâha, sürür ve sevince delâlet eder.  Rüyada nehre girdiğini görmek, büyük insanlarla birlikte olmaya ve onlardan feyz  almaya işarettir.  Bir kimsenin rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını görmesi, üzüntü  ve kederden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye ve feraha delâlet eder.

Rüyada saf ve berrak bir nehrin suyundan içtiğini görmek, güzel geçime, kalb  safasına, menfaat ve rızka delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada nehir görmek, keskin zekaya ve geniş rızka  delâlet eder.  Rüyada kendi evinin içine safi ve berrak bir nehir aktığını görmek, işlerde kolaylığa,  mal, servet ve rızka delâlet eder. Yine rüyada berrak nehir görmek, salih amele ve  devamlı olan rızka işarettir. Bulanık ve kötü kokulu nehir de cehenneme yaklaştıracak  kötü amele ve günaha delâlet eder.  Denilmiştir ki: Rüyada kendi vücudunun nehir olduğunu görmek, kan tükürerek  ölmeye işarettir.

Rüyada bir nehirde ve su üzerinde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin iyi niyetine ve  imanının kemaline, dindeki sıdkma delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Kevser’i görmesi “(Habimim) Şüphesiz, biz sana, Kevser’i  verdik.” mealindeki âyet-i kerime işaretince düşmanlarına galip gelmeye ve çok çok  nimete mazhar olmaya delâlet eder.

Rüyada Kevser’den içtiğini görmek, ilme, güzel amele, Sünnet-i Seniyyeye ve güzel  akıbete delâlet eder. Bu rüyayı kâfir görse, ona hidayet nasip olur.

Günahkâr görse,  günahına tevbe eder ve Hakk’a yönelir.  Rüyada cennette olan nehirleri görmek, rızka, berekete, af ve mağfirete delâlet eder.  Süt nehri, İslâm fıtratına, şarap nehri, Allah aşkı ile mest olmaya ve haramdan  sakınmaya, bal nehri, ilim, hikmet ve Kur’an-ı Kerim’e delâlet eder.

* NERGİS: Rüyada nergis görmek, kadın ile tâbir edilir.  İbn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki:  – Bir kimsenin rüyada nergis görmesi, tatlı dilli, hoş sohbet bir kadına delâlet eder.

Bazan da nergis görmek, sevince, sürura ve müjdeye delâlet eder.  Yine nergis rüyası, altın ve gümüş cinsinden mal ile de tâbir edilir.  Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada nergis görmek, zarif ve güzel yüzlü bir kimseye  delâlet eder.  Rüyada yerde birçok nergislerin boy verdiğini görmek, evlat ve ıyalin çokluğuna  delâlet eder.

  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada nergis görmek, sadık dost ile tâbir  olunur. Nergis kokladığını görmek, ihsan ve hayıra işarettir.  Bir kadının rüyada başı üzerinde nergisten taç bulunduğunu görmesi, devam  etmeyecek bir evliliğe işarettir. Eğer rüyayı gören kadın evli ise, bu kere rüya  kocasının onu boşamasına veya ölümüne delâlet eder.

* NEŞTER: Rüyada neşter görmek, hastalık veya üzüntüye delâlet eder. Çünkü  neşter hastalar için kullanılır.

* NEŞV Ü NEMA: İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada muvafık olan bir şeyin  neşv ü nema bulduğunu görmek,  salâha, hayra, güzel amellere delâlet eder. Muvafık olmayan bir şeyin neşv ü  nemasını görmek, bunun zıddına tecelli eder.

* NEVRUZ: Rüyada nevruz gününe kavuştuğunu görmek, sevinç günlerinin rüya  sahibine geri döneceğine işarettir. Rüyada Nevruz gününde olduğunu gören kimse,  üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur, elden giden malı tekrar ona döner.

* NEYZEN: Rüyada ney çalan bir kişiyi görmek, yalan ve faydasız söz söylemeye  işarettir. Rüyada insanı ferahlatıcı ve neşe verici Neyzeni görmek, ferahlık ve sevince  delâlet eder.

  Bazı kere de ney çalan kimseyi görmek, ölüm haberi getiren veya zina eden ahlâksız  bir adama işarettir.  Devletin mehter bölüğünü veya neycisini görmek, harekâta ve askeri silahlandırmaya  alâmettir.  Bir kadının, rüyada ney ve düdük çaldığının görülmesi, o kadın hakkında hiç de iyi  değildir.

* NEZLE: Rüyada nezle illetine mübtelâ olduğunu görmek, yolcu ve misafir için  haberin gecikmesine işarettir. Nezle rüyası, hafif bir hastalık ile de tâbir edilir.

* NİDA ETMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada nida etmek: “(Sanki) onlar uzak bir  yerden çağırılıyorlar.” (Fussilet, 44) mealindeki âyet-i kerime gereğince, onu duyan  kimse için günaha delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisine bir vadi tarafından nida edildiğini duyması, büyük bir  memuriyete alâmettir.

* NİKAH: Kişinin rüyada hiç bilmediği ve tanımadığı bir hanımla nikahlandığını  görmesi, Allah’ın emirlerini tutmaya, günah ve hatalardan kaçınmaya ve nimete  delâlet eder.  Rüyada nikah memurunu görmek, bekâr için evlenmeye delâlet eder. Bazı kere de  nikah memurunu görmek, sürür ve feraha, sevinç ve sâadete delâlet eder.

* NİL NEHRİ: Bir kimsenin rüyada Nil nehrinden su içtiğini görmesi, içtiği suyun  miktarınca eline geçecek nimete delâlet eder. Rüyada Nil nehrini görmek, devlet ve  kuvvete işarettir.  Nil’de balık tuttuğunu görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz rızka delâlet eder.

* NİLÜFER: Rüyada nilüfer çiçeği görmek, ibadet ve taat uğrunda mal sarfetmeye  işarettir.  Rüyada dalından koparılmış nilüfer görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada  bir yerde boy vermiş nilüferler görmek, zevce ve hizmetçiden gelecek menfaata  işarettir.

Evli bir kadının rüyada nilüfer koparıp kocasına verdiğini görmesi, kocasından  boşanmaya alâmettir.  Bir kimsenin rüyada nilüfer çiçeği görmesi, gizlenmeye veya utanmaya yahut denizde  yolculuk yapmaya alâmettir.

* NİNE: Rüyada nine görmek, sevinç ve sürura, hayır dua almaya ve güzel ahlâka  delâlet eder.

* NİSADIR: Rüyada nisadır görmek, mal ve menfaata delâlet eder. Bazıları, nisadır  haram maldır demişlerdir.

* NİŞAN: Bir kimsenin rüyada kendisine bir nişan yani madalya takıldığını görmesi,  ulvi mertebeye, şan ve şöhrete delâlet eder.

* NOHUT: Rüyada nohut görmek, zor ve meşakkatle elde edilen mala işarettir.  Bir kimsenin rüyada sıcak nohut yediğini görmesi, ramazanda zevcesini öpmeye  delâlet eder.  Hatta bir gün bir adam İbn-i Sîrîn’in huzuruna gelip:  – Ey pîr, dedi, rüyada kavurulmuş nohut yedim, bunun tâbiri nicedir?

İbn-i Sîrîn sordu:  Sen oruçlu olduğun halde hanımını öptün mü? Adam:  Evet, dedi. Bunun üzerine İbn-i Sîrîn şöyle buyurdu:  İşte rüyanın tâbiri budur!

* NUH (A.S.): Bir kimsenin rüyada Nuh (a.s.)’ı görmesi, uzun ömre ve büyük  sıkıntılara delâlet eder. Çünkü o çok uzun yaşadı ve kavminden çok eza gördü.  Nuh Nebiyi görmek, çok çok şükretmeye de alâmettir. Allahu Teâlâ onu “Çok  şükreden kul” olarak tanıtır.

Denilmiştir ki: Rüyada Nuh Nebiyi gören kimse, bilgili, halim, Allahu Teâlâ’ya itaat  uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisi olur. Ancak düşmanları üzerine galip gelir  ve büyük bir makama mazhar olur.  Yine rüyada Nuh (a.s.)’ı görmek, kâfir ve müşriklerin helak olmasına, Müslümanların  selâmet ve kurtuluşuna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Nuh Nebiyi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntıdan kurtulmaya,  yağmurların çok yağmasına ve evlâtlarının kendisine karşı muhalif hareket etmelerine  alâmettir.  Nuh (a.s.)’ı rüyada görmek, insan, hayvan veya kuşların soylarını bilen herkese  alâmettir.

Çünkü Hazret-i Nuh, tufan esnasında onları Allah’ın izniyle gemiye almıştı.  Ve onunla olanlar selâmet Cûdisine vâsıl olmuştu.

* NUR: Kişinin rüyada nur ve aydınlık görmesi, İslâm ve hidayete delâlet eder. Müşrik  bir adam rüyada zulmetten nura ve karanlıktan aydınlığa çıktığını görse, bu rüya,  iman ve İslâm ile şereflenmesine delâlet eder.

Yine rüyada nur ve pırıltı görmek, isyandan sonra tevbeye ve kötülükten sonra  basirete, irfan ve hikmete ve yüce Allah’a yönelmeye delâlet eder.

Rüyada nurdan çıkıp zulmete, karanlığa daldığını görmek, yukarıdaki tâbirin tam  zıddı olarak tecelli eder. Yani o kişi bid’at ehlinden olur.

Zenginlikten sonra fakirliğe,  izzetten sonra zillete, hidayetten sonra sapıklığa düşer.  Bazan da nur görmek, salih ve güzel amellere, ilme, Kur’ân’a, salih bir evlada ve  âlime işarettir.

Bir kimsenin rüyada nurdan bir elbiseye büründüğünü veya nurdan bir gömlek  giyindiğini görmesi, faydalı ilme delâlet eder.  Bir kadının rüyada göğsünden bir nur fışkırdığını görmesi, salih ve ilim ehli bir  çocuğunun olacağına delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.  Bu rüya erkek için de aynı mânâyı taşır.

* NUTUK: Rüyada büyük bir topluluğa nutuk verdiğini görmek, makam ve mevkinin  yüksekliğine, şan ve şerefe delâlet eder.

* NÜKTE: Rüyada nükteli sözler duymak veya söylemek, iyi ve sevindirici habere  delâlet eder.  Nükte, bazı kere de hikmete işarettir.

* NÜFUZ: Rüyada nüfuz sahibi ve hürmete değer bir kimse olduğunuzu görmek,  güzel ahlâka, hayır ve kereme delâlet eder. Çünkü hürmet sadece iyi insanlara karşı  yapılır.

* NÜZUL: Rüyada nüzul inip bir yerin veya bir azanın felç olduğunu görmek,  günahların mağfiretine işarettir.  *** full-width

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski