İkindi Namazı İle İlgili Sorular

İkindi Namazı İle İlgili Sorular

İkindi Namazının Vakti Ne Zamandır?

İkindi vakti, öğle vaktinin çıktığı andan itibaren başlar ve güneşin batması ile son bulur. Yani çoğunluk fakihlere göre, cisimlerin gölgesi fey-i zeval dışında bir misline, Ebû Hanîfe’ye göre ise iki misline ulaşınca ikindi vakti girer.

Hadiste şöyle buyurulur:

“Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rek’ata yetişen kimse ikindi namazına yetişmiştir”

| Zeylaî, Nasbu’r-Râye, I, 228)

Ancak çoğunluğa göre güneşin sararma vaktinde ikindi namazını kılmak mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber, münafıkların ikindi namazını geciktirerek, sonunda acele bir şekilde kıldıklarını bildirmiştir (eş-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, I, 307)

İkindi namazını asr-ı evvelde kılmak, İmâm Ebû Yusuf, İmâm Muhammed ve diğer mezhep imamlarının görüşü; asr-ı sânide kılmak ise İmam A’zam’ın görüşüdür.

Her iki görüşle de amel edilir. Ancak ülkemizde adet olan yaygın görüş asr-ı evvelde kılınmasıdır.

| Sorularla İslamiyet


İkindinin Sünneti Terk Edilir Mi?

İkindi namazının sünnetinin kılınması hakkında Peygamber Efendimizin (asm) teşvik edici mübarek sözleri mevcuttur. Fakat diğer sünnetlerde olduğu gibi, ikindi namazının sünnetinin terki halinde bir ikaz bulunmamaktadır. Sadece teşvik bulunmaktadır.

Zaten ikindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk dört rekâtlık sünneti menduptur. Sünnet-i gayr-ı müekkede ve müstehap olarak da bilinen mendup, Peygamber Efendimizin (asm) ibadet maksadıyla ara sıra yaptığı, bazan yapıp, bazan terk ettiği işleridir. Sevabı çok olup işlenmesi teşvik edildiğinden de mendup denmiştir.

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’nın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İkindi namazının farzından önce dört rek`at namaz kılan kimseye, Allah rahmetini ihsân etsin."

| Ebû Dâvûd, Tatavvu 8; Tirmizî, Salât 201


İkindi Namazı Kılındıktan Sonra Herhangi Bir Namaz Kılınır Mı?


İkindi namazı kılındıktan sonra güneşin batmasına kadar olan vakitte nafile namaz kılmak mekruhtur. Farz ve vacip namaz mekruh değildir. Cenaze namazı ve tilavet secdesi de mekruh değildir. Bu iki vakitten birinde başlanmış olan bir nafile namazı, kerahetten kurtulması için bozulmuş olursa, sonradan onu kaza etmek gerekir.

Cevap 2:

İkindi Namazından Sonra Nafile Namaz Veya Kaza Namazı Kılınır Mı? İkindi namazının vakti girdikten sonra nafile kılmada bir sıkıntı yoktur. İkindiyi kıldıktan sonra ise nafile kılmamak gerekir. Kaza kılınabilir. Akşam namazına kırk dakika kalınca ise kaza da kılınmaz. Sabah namazında ise yine nafile, farzın öncesinde ve sonrasında olmak üzere kılınmamalıdır. Sadece sabah namazının iki rekât Sünnet’i kılınır. Kerahet vakti girmemiş ise kaza kılınabilir.

| Nurettin YILDIZ

İmam Beyhakî, Hz. Ali’den (r.a.) şu rivâyeti kaydeder: “Resulullah (a.s.m.),sabah ile ikindi namazları müstesna olmak üzere her farz namazdan sonra ikişer rekât nâfile namaz kılardı.”

| Ahmed Davudoğlu. Sahih-i Müslim Tercemesi


İkindi Ve Yatsı Namazının İlk Dört Rekat sünneti Yok Mudur?

Fıkıh kitaplarında bu iki namaz için ‘gayrı müekked Sünnet’ ifadesi bunun için kullanılmaktadır. Yani bu iki namaz diğer Sünnet namazlar gibi değildir. Zira bunları emreden kuvvetli bir hadis yoktur. Ama kılınmasının ecir vesilesi olacağı aşikârdır.

| Nurettin YILDIZ


İkindi Namazının Kerahet Vakti Ne Zamandır?


Güneşin sararmasından ve gözleri kamaştırmaz bir hale gelmesinden itibaren batışı zamanına kadar olan vakittir. Bu da güneşin batmasından yani akşam namazından 45 dk öncedir.

Kerahet Vakti Namaz Kılınır Mı?

İkindi namazı kerahet vaktine kadar geciktirilmişse, namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terk edilerek sadece farzı kılınır. Hattâ güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak ikindinin farzına durulsa, namazda iken güneş batsa, bu bile sahih olur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde edâ edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur.

| Sorularla İslamiyet

İkindi Namazının Kazasına Nasıl Niyet Edilir?

Kaza ederken, “Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzının kazasını kılmaya” diye niyet edilir.

Neden ikindinin ve yatsının ilk sünnetinin ilk oturuşunda salli-barik dualarını okuyoruz? Unutma durumunda sehiv secdesi gerekir mi?

İkindi ve yatsı namazlarının ilk teşehhüdünde salli ve barik dualarını okumak sünnettir. Okumamaktan dolayı her hangi bir şey gerekmez. Sünnet terkedildiği için sevabından mahrum kalınmış olur. Sehiv secdesi gerekmez.

İkindi ve yatsı namazının ilk sünnetleri iki rekat olarak da kılınabilmektedir. Peygamberimiz (asv) bazan iki rekatta bir selam vererek de kılmıştır. Bu sebepten ikindi namazının ve yatsı namazının ilk sünnetlerinin ilk oturuşlarında salli-barik duaları da okunmaktadır.

Öğle Ve ikindi Namazlarında Kıraatin Gizli Yapılmasının Hikmeti Nedir?

Öğle ve ikindi namazları tek başına da kılınsa, cemaatle de kılınsa kıraatin gizli yapılması vaciptir. Gündüz kılınan nafile namazlarda da gizli okumak aynı şekilde vaciptir. Bu gizlilik insanın kandi sesini kendi duyacağı kadar olmalıdır. Hiç duymayacak şekilde okuduğunda kıraat olmaz. Bunun sebebi ise Hz Peygamber Efendimiz (sav) İslama davetin ilk yıllarında tebliğ vazifesini gizli yapırodu ancak namazlarda kıraatte sesini yülseterek namaz kıldırırdı. Bu yüzden müşriklerin hakaretlerine ve alaylarına maruz kalırlardı. Müşrilerin bu çirkin hareketlerine meydan verilmemesi ve Müslümanların eziyetlere maruz kalmaması için şu ayet-i kerime nazil oldu: “Namazında sesini ne çok yükselt, ne de fazlaca kıs; ikisi ortasında bir yol tut.” (İsra, 17/110)

İkindi Namazından Sonra Okunması Faziletli Olan Dualar ve Çekilmesi Faziletli Olan Tesbihler Nelerdir?


Ayetel kürsi okumak çok sevaptır. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. ”Her kim farz namazların peşinden Ayete’l-Kürsî’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın zimmetinde olur.

| Taberani

Kelime-i tevhidi zikredebilirsiniz.(33 defa veya 100 defa) Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.

| Tirmizi

Çeşitli salavatlar zikredebilirsiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira (üç kere üçüncüsünde kesira yerine kesiran kesira)

Elfü elfi salatin ve elfü elfi salamin aleyke ya Rasulallah Sana binlerce salât ü selam olsun Ey Allah’ın Resûlü Elfü elfi salatin ve elfü elfi salamin aleyke ya Habiballah Sana binlerce salât ü selam olsun Ey Allah’ın Sevgilisi Elfü elfi salatin ve elfü elfi salamin aleyke ya emine vahyillah Sana binlerce salat ü selam olsun ey Allah’ın vahyinin emîn temsilcisi ”Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. [Ahzab Suresi, 56. ayet]

Tercuman-ı ism-i azam duasını okuyabilirsiniz.
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHİM “SUBHANEKE YA ALLÂH, TEALEYTE YÂ RAHMÂN, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA RÂHÎM, TEALEYTE YÂ KERÎM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA HAMÎD, TEALEYTE YÂ HAKÎM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA MECİD, TEALEYTE YÂ MELİK, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA KUDDÜS, TEALEYTE YÂ SELÂM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA MÜ’MİN, TEALEYTE YÂ MÜHEYMİN, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA ÂZİZ, TEALEYTE YÂ CEBBÂR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA MÜTEKEBBİR, TEALEYTE YÂ HÂLIK, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA EVVEL, TEALEYTE YÂ ÂHİR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA ZÂHİR, TEALEYTE YÂ BÂTIN, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA BÂRİ, TEALEYTE YÂ MUSÂVVİR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA TEVVÂB, TEALEYTE YÂ VEHHÂB, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA BÂİS, TEALEYTE YÂ VÂRİS, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA KÂDİM, TEALEYTE YÂ MUKİM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA FERD, TEALEYTE YÂ VİTR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA NUR, TEALEYTE YÂ SETTÂR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA CELİL, TEALEYTE YÂ CEMİL, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA KÂHİR, TEALEYTE YÂ KÂDİR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA MELİK, TEALEYTE YÂ MUKTEDİR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA ALİM, TEALEYTE YÂ ÂLLÂM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA AZİYM, TEALEYTE YÂ GÂFUR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA HÂLİM, TEALEYTE YÂ VEDUD, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA ŞEHİD, TEALEYTE YÂ ŞÂHİD, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA KEBİR, TEALEYTE YÂ MÜTEÂL, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA NUR, TEALEYTE YÂ LÂTİF, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA SEMİ’, TEALEYTE YÂ KEFİL, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA KÂRİB, TEALEYTE YÂ BÂSİYR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA HÂK, TEALEYTE YÂ MÜBİN, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA RÂUF, TEALEYTE YÂ RÂHİYM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA TÂHİR, TEALEYTE YÂ MÜTEÂHHİR, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA MÜCEMMİL, TEALEYTE YÂ MUFÂDDİL, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA MÜZHIR, TEALEYTE YÂ MÜN’İM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA DEYYÂN, TEALEYTE YÂ SULTÂN, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA HANNÂN, TEALEYTE YÂ MENNÂN, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA EHAD, TEALEYTE YÂ SAMED, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA HAYY, TEALEYTE YÂ KAYYUM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA ADL, TEALEYTE YÂ HAKEM, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN SUBHANEKE YA FERD, TEALEYTE YÂ KUDDÛS, ECİRNÂ MİNE’N-NÂR Bİ AFVİKE YÂ RAHMÂN.” “(ELLER AÇILIR) SUBHÂNEKE ÂHİYYEN ŞERÂHİYYEN TEALEYTE LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE ECİRNÂ VE ECİR ÜSTÂDENÂ VE VÂLİDEYNÂ VE RUFEKÂENÂ VE ÂKRİBÂENÂ VE AHBÂBENE’L-MÜ’MİNÎNE’L-MUHLİSÎYNE MİNE’N-NÂR VE MİN KÜLLİ NÂR (ELLER AŞAĞIYA ÇEVRİLİR) VAHFAZNÂ MİNŞERRİ’N-NEFSİ VE’Ş-ŞEYTAN VE MİN ŞERRİ’L-CİNNİ VE’L-İNSÂN VE MİN ŞERRİ’L-BİD’ÂTİ VE’D-DALÂLETİ VE’L-İLHÂDİ VE’T-TUĞYÂN (ELLER YUKÂRI ÇEVRİLİR) Bİ ÂFVİKE YÂ MÜCİR, Bİ FADLİKE YÂ GAFFÂR, Bİ RAHMETİKE YÂ ERHAME’R-RÂHİMÎN. ALLÂHUMME EDHİLNE’L-CENNETE MEA’L-EBRÂR, BİŞEFÂATİ NEBİYYİKE’L-MUHTAR. AMÎN VE’L-HAMDÜLİLLÂHİ RABBİ’L-ÂLEMİN.”
Nebe (Amme) suresini okuyabilirsiniz.
KUR’AN-I KERİM’İN DÖRT TEMEL ESASI VE DÖRT ANA AMACI VE HEDEFİ VARDIR: BİRİNCİSİ, TEVHİD VE VAHDANİYET-İ İLAHİYİ İLAN VE İSPAT ETMEK. İKİNCİSİ, HAŞİR, YANİ ÖLDÜKTEN SONRA BEDENEN DİRİLMEYİ İZAH VE İSPAT EDEREK İNSANLARI ONA HAZIRLAMAKTIR. ÜÇÜNCÜSÜ, NÜBÜVVET, YANİ PEYGAMBERLİK MÜESSESESİNİ TESPİT İLE PEYGAMBERLERE VERİLEN İLİM İLE MADDİ VE MANEVİ TERAKKİYİ SAĞLAMAKTIR. DÖRDÜNCÜSÜ, ADALET VE İBADET İLE FERDİN NEFSİ İLE RABBİ VE TOPLUM ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİ ADALET ÇERÇEVESİNDE YERLİ YERİNE OTURTMAKTIR. NEBE SURESİ BU DÖRT AMAÇTAN İLK İKİSİNİ, YANİ TEVHİT VE HAŞRİ TAM İSPAT EDEN, MÜŞRİKLERİN “ÖLDÜKTEN SONRA BİZ DİRİLECEK MİYİZ?” ŞEKLİNDEKİ İTİRAZLARINA İLMİ, AKLİ VE HİKMETE UYGUN CEVAP VEREREK İLZAM VE İSKAT EDEN SUREDİR. BU AÇIDAN ÖNEMİ VE FAZİLETİ BÜYÜKTÜR. BU BAKIMDAN ESKİDEN BERİ İSLAM BİLGİNLERİ VE TASAVVUF ERBABI SABAH GÜNEŞ DOĞARKEN VE İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA OKUMANIN BÜYÜK FAZİLETİ OLDUĞUNA DAİR İTTİFAK ETMİŞLERDİR.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال